Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku (grant promotorski)

Temat projektu:

Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku (grant promotorski)

Termin realizacji projektu:

2004 - 2005

Zespół realizujący projekt

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, 
mgr inż. Grzegorz Kłapyta

Krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było usystematyzowanie, uogólnienie i rozszerzenie wiedzy, związanej z ograniczaniem pasożytniczych momentów synchronicznych (przemiennych) przy użyciu dodatkowych pierścieni zwierających w silniku indukcyjnym klatkowym oraz opracowanie metody kompleksowego tłumienia wszystkich dominujących momentów przemiennych, generowanych przez wyższe harmoniczne przestrzenne przepływu uzwojeń stojana i wirnika.

W ramach projektu wykonano następujące zadania:

-          sformułowano ogólny model matematyczny silnika z 2npodpakietami w wirniku,

-          opracowano metodologię badań symulacyjnych modelu pozwalającą na powiązanie parametrów konstrukcyjnych wielopakietowego wirnika z wartościami składowych momentów pasożytniczych,

-          opracowano zasady doboru liczby podpakietów i kątów ich wzajemnego skręcenia w celu tłumienia w silniku wszystkich dominujących momentów przemiennych,

-          zaimplementowano wybrane szczególne przypadki modelu silnika (dla n=1 i n=2) w programie Matlab/Simulink,

-          potwierdzono i zweryfikowano symulacyjnie opracowane zasady doboru parametrów konstrukcyjnych wirnika,

-          określono minimalną liczbę podpakietów, wystarczającą do wytłumienia wszystkich dominujących momentów przemiennych w badanym silniku,

-          opracowano metodologię projektowania silników z podpakietami w wirniku oraz zaprojektowano i wykonano prototypowe wirniki z czterema podpakietami,

-          opracowano metodę wyodrębniania informacji o wartości składowych pasożytniczych momentów przemiennych w zarejestrowanym przebiegu czasowym momentu na wale silnika, pozwalającą na proste i skuteczne porównanie różnych wersji konstrukcyjnych silnika pod względem jakości tłumienia momentów pasożytniczych

-          potwierdzono i zweryfikowano praktycznie opracowane zasady doboru za pomocą pomiarów prototypowych silników z dwoma i czterema podpakietami w wirniku przy użyciu opracowanej metody wyodrębniania.

Projekt zakończył się publikacją  rozprawy doktorskiej pt. „WPŁYW PIERŚCIENI ZWIERAJĄCYCH W WIRNIKU SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO NA TŁUMIENIE PASOŻYTNICZYCH MOMENTÓW SYNCHRONICZNYCH.”

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Opracowana konstrukcja silnika z 4 podpakietami w wirniku  to unikatowe rozwiązanie techniczne w skali krajowej i światowej. Możliwa  jest komercjalizacja rozwiązania.

adres e-mail

grzegorz.klapyta@polsl.pl

Nr rejestracyjny:

3 T10A 010 27