Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna

Temat projektu:

„Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych”.

Numer rejestracyjny:

8 T10A 014 18

Termin realizacji projektu:

2000-2001

Zespół realizujący projekt

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (kierownik projektu), mgr inż. Dariusz Szymański (grant promotorski)

Krótka charakterystyka projektu:

Cele pracy: Opracowanie graficzno-analitycznej metody analizy pola magnetycznego w szczelinie maszyny, wskazującej na rzędy harmonicznych przestrzennych przepływu i rzędy harmonicznych przestrzennych przewodnościowych (biorące udział w generowaniu momentów reluktancyjnych) oraz umożliwiającej określenie prędkości obrotowych, przy których mogą występować synchroniczne momenty reluktancyjne. Zakres pracy: Analiza wybranych własności funkcji zastępczej grubości szczeliny (opartej na klasycznej definicji) oraz jej odwrotności w tym analiza harmoniczna obu funkcji. Opracowanie graficznej interpretacji rozwinięcie w szereg Fouriera funkcji iloczynu przepływu i odwrotności zastępczej grubości szczeliny oraz algorytmów wyznaczania torów generowania momentów reluktancyjnych. Wyznaczenie formuł określających synchroniczne prędkości kątowe momentów reluktancyjnych. Weryfikacja pomiarowa metody przewidywania występowania momentów reluktancyjnych i określania prędkości obrotowych, przy których momenty te występują.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

 

adres e-mali do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński krzysztof.kluszczynski@polsl.pl