Wykaz publikacji rok 2010

 Wykaz publikacji 2010r.

1.      Kluszczyński K., Trawiński T.: Układy pozycjonowania w systemach mechatronicznych, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Mechatronika, Publikacja Współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „I etap wdrożenia kompleksowego Programu Rozwojowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, realizowanego w latach 2008-2009, Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-182/08-00.

2.      Trawiński T., Wituła R.: Modeling of HDD head positioning systems regarded as robot manipulators using block matrices, Robot Manipulators New Achievements, Aleksandar Lazinica and Hiroyuki Kawai (Ed.), ISBN: 978-953-307-090-2, INTECH, 2010, p.129-144,

3.      Trawiński T., Szczygieł M., Wyszkowska J., Kluszczyński K.: Analysis of Magnetic Field Distribution and Mechanical Vibration of Magnetic Field Exciter under Different Voltage Supply, Information Technologies in Biomedicine, Advances in Soft Computing 2010, Springer Berlin / Heidelberg, p. 613-622, vol. 69, DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9_60

4.      Słota D., Trawiński T., Wituła R.: Inversion of dynamic matrices of HDD head positioning, Applied Mathematical Modelling, p. 1-9, 2010,

5.      Trawiński T.: Model matematyczny systemu pozycjonowania głowic pamięci masowej z przegubami pryzmatycznymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka 2010,

6.      Trawiński T.: System pozycjonowania głowic pamięci masowej z przegubami pryzmatycznymi, Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej PTMTS’2010, Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska.

7.      Szczygieł M., Trawiński T., Pilch Z.: Conception of the Test Bench for Measure of Torque Generated by Rotary Voice Coil Motor–RVCM, Journal of Kones, XLIX Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Wisła 2010

8.      Szczygieł M., Trawiński T.: Prototyping of Measurement Torque System for Voice Coil Motors Using Field Method, Przegląd Elektrotechniczny, SAEM'2010 The Third Symposium on Applied Electromagnetics May 30−June 2, 2010, Ptuj, Slovenia

9.      Szczygieł M., Trawiński T.: Weryfikacja pomiarowa charakterystyk statycznych i dynamicznych belek tensometrycznych, XII International PhD Workshop OWD 2010, s.231-234, 23–26 October 2010, (2poz) 

10.  Trawiński T.: Kinematic Chains of Branched Head Positioning System of Hard Disk Drives, SAEM'2010 The Third Symposium on Applied Electromagnetics May 30−June 2, 2010, Ptuj, Slovenia, Przegląd Elektrotechniczny

11.  Trawiński T.: Metody Lagrange’a i Newtona-Eulera w formułowaniu równań dynamiki systemów pozycjonowania głowic HDD, XX Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Książ, 2010, Przegląd Elektrotechniczny

12.   P.Kielan, T.Trawiński: Wykorzystanie pakietu Matlab/Simulink do badań możliwości sterowania silnikami w zamkniętej przez sieć Internet pętli sprzężenia zwrotnego. Przegląd Elektrotechniczny (w druku), ISSN 0033-2097,R. 86 NR 12/2010.

13.   P.Kielan, P.Kowol, Z.Pilch: Conception of the electronic controlled magnetorheological clutch.  3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’10, 30 Maj – 2 June 2010, Ptuj – Slovenia, pp. 81-82.

14.  W.Kołton, P.Kielan: Digital frequency meter sending the measurement results via the LAN Network. XII International PhD Workshop OWD’2010, Wisła, Poland, 23-26 Październik 2010, pp. 309-314.

15.  Kciuk M., Kłapyta G.: Koncepcja stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (SMA). Materiały XIII Sympozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki" PPEEm 2009 pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, Wisła 14-17.12.2009, str. 242-247.

16.  Kciuk M., Kłapyta G.: Koncepcja stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (SMA). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka - oddano do druku. PRZEDRUK

17.  Kciuk M., Kłapyta G.: Bezkontaktowy czujnik przemieszczenia w złożonym układzie pomiarowym charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. IX Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 30.05-2.06 2010, str. 761-767.

18.  Kciuk M., Kłapyta G.: Bezkontaktowy czujnik przemieszczenia w złożonym układzie pomiarowym charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. Elektronika 9/2010, 10/2010 - PRZEDRUK

19.  Kciuk M.: Koncepcja formułowania modelu matematycznego aktuatora cięgnowego SMA na podstawie charakterystyk elektro-termo-mechanicznych. XII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD'2010, Wisła 23-26 października 2010, str. 397-400.

20.  Burlikowski W.: Development of two-axis dq mathematical model of reluctance motor using modified park transformation, part I – transformation matrices. XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Ustroń, 26.04-29.04.2010, pp.63-64.

21.  Burlikowski W.: Development of two-axis dq mathematical model of reluctance motor using modified park transformation, part II – basic properties. XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Ustroń, 26.04-29.04.2010, pp.65-66.

22.  Burlikowski W., Pilch Z.: Konstrukcja reluktancyjnego wzbudnika drgań skrętnych: elementy mechaniczne, uzwojenia i rdzeń magnetyczny, ZESZYTY PROBLEMOWE – MASZYNY ELEKTRYCZNE NR 87/2010; str. 113-118.

23.  Burlikowski W.: Analiza podstawowych własności zmodyfikowanej transformacji Parka dla prądowych i strumieniowych zmiennych stanu. ZESZYTY PROBLEMOWE – MASZYNY ELEKTRYCZNE NR 87/2010; str. 85-90.

24.  Burlikowski W., Kluszczyński K.: Development of two-axis dq mathematical model of reluctance motor using modified park transformation, part I – transformation matrices. XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC’2010, Germany, Dortmund-Essen, 29.06-02.07.2010, pp.73-74.

25.  Burlikowski W.: Development of two-axis dq mathematical model of reluctance motor using modified park transformation, part II – basic properties including saturation. XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC’2010, Germany, Dortmund-Essen, 29.06-02.07.2010, pp.145-146 (wersja rozszerzona zgłoszona do czasopisma COMPEL).

26.  Domin J, Kroczek R.: Electromagnetical launcher construction.  11-th all-Ukrainian scientific conference of young researches and technicians “Electrical systems, methods of modeling and optimization”, Ukraine 2010

27.  Kroczek R, Domin J.: Metodyka projektowania wyrzutni elektromagnetycznej.  Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD’2010, Wisła 23-26 październik 2010 r.

28.  Domin J, Kroczek R.: Moduł szynowy hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym – obliczenia elektromechaniczne. Przegląd elektrotechniczny nr 12/2010.

29.  Kroczek R, Domin J.: Comsol Multiphysics using for designing a hybrid electromagnetic launcher. Comsol Conference 2010, Paryż 17 – 19 listopad 2010r.

30.  Kowol P.: Dobór cieczy magnetoreologicznej przeznaczonej do pracy w sprzęgle magnetoreologicznym na podstawie obliczeń z wykorzystaniem modelu polowego. XIII Sympozjum PPEE, Wisła 2009, s. 238-241

31.  Kowol P.: Polowa analiza wpływu właściwości cieczy magnetoreologicznej i kształtu tarcz na parametry sprzęgła magnetoreologicznego. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne BOBRME KOMEL, z. 88/2010, Katowice 2010, s. 229-233