o Centrum / skład Akademickiej Rady Programowej

Centrum Edukacji w Mechatronice (Centre for Education in Mechatronics) zostało utworzone w 2002 roku. Zasadniczym celem Centrum jest koordynacja oraz wymiana doświadczeń w rozwoju nowego kierunku studiów Mechatronika na Politechnice Śląskiej, a wcześniej – specjalności, związanych z mechatroniką, prowadzonych w ramach różnych kierunków: Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika i Telekomunikacja oraz Automatyka i Robotyka. Istotną rolę odgrywają również działania ukierunkowane na promocję mechatroniki jako nowego – niedawno ustanowionego przez MNiSzW – kierunku studiów wśród młodzieży szkolnej oraz wśród kandydatów na studia techniczne. Ważnym zadaniem dla utrzymania wysokiej pozycji Politechniki Śląskiej w międzynarodowym środowisku naukowym – jest utrzymywanie stałych i regularnych kontaktów, zorientowanych na doskonalenie programów i rozwijanie nowych form kształcenia z zakresu mechatroniki - z uczelniami zagranicznymi z Europy, ale również Australii, Afryki i Azji. W działalności Centrum ważną rolę odgrywa Akademicka Rada Programowa, integrująca kadrę naukową z Wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego- Technologicznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Górnictwa i Geologii.

Skład Akademickiej Rady Programowej CEM:

 • Profesor Krzysztof KLUSZCZYŃSKI - Przewodniczący
 • Profesor Arkadiusz MĘŻYK
 • Profesor Andrzej POLAŃSKI
 • Profesor Andrzej ŚWIERNIAK
 • Profesor Jerzy ŚWIDER
 • Profesor Marek JASZCZUK
 • Profesor Stanisław CIERPISZ
 • Profesor Stanisław SZWEDA
 • Profesor Tadeusz PUSTELNY  
 • Profesor Tadeusz SKUBIS
 • Profesor Zdzisław FILUS
 • Dr hab. inż. Tomasz TRAWIŃSKI   
 • Dr inż.  Grzegorz KŁAPYTA

Jako wynik  dobrej i harmonijnej współpracy między Wydziałami Politechniki Śląskiej, zawiązanej w ramach Centrum Edukacji w Mechatronice, było szybkie utworzenie studiów z zakresu Mechatroniki – zaraz po ogłoszeniu takiej możliwości  przez MNiSzW – na trzech Wydziałach Politechniki Śląskiej: Mechanicznym–Technologicznym, Elektrycznym oraz Górnictwa i Geologii. Pierwszy rok studiów z zakresu Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym uzyskał status studiów zamawianych przez MNiSzW. Wysoką popularnością cieszą się aktualnie studia na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym. Interesująca jest również koncepcja studiów na nowatorskiej specjalności: Mechatronika Przemysłowa – studia międzynarodowe, opracowana w ramach umowy międzynarodowej przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz grupę uczelni Grande Ecole ICAM z Francji. Współpraca międzynarodowa realizuje się poprzez udział w programach międzynarodowych, organizację sympozjów, warsztatów i konferencji oraz poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach międzynarodowych, ukierunkowanych na mechatronikę.

Centrum Edukacji w Mechatronice realizował (wespół z uczelniami technicznymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Egiptu) program międzynarodowy TEMPUS – MEDA ”Development of an industry-linked Mechatronics Program with Training of Trainers DIMPTOT”, którego celem było uruchomienie trzech wzorcowych Wydziałów Mechatroniki na: Higher Technological University HTI, Zagazig University oraz Heliopolis University w Kairze (Egipt). W ramach projektu powstały nowatorskie programy studiów, koncepcja wyposażenia laboratoriów mechatronicznych oraz wspólny podręcznik akademicki w języku angielskim „Mechatronics Intoductory Couse”. W 2008 roku w Katedrze Mechatroniki przeprowadzono szkolenie kadry akademickiej z Egiptu w ramach „Training of Trainers”.

W 2005 roku Centrum  Edukacji w Mechatronice było współorganizatorem międzynarodowej cyklicznej konferencji „Workshop on Research and Education in Mechatronics”, której organizacja została powierzona Centrum przez International Network of Mechatronics Universities REM z siedzibą w Bochum (Niemcy).

Znaczącym wydarzeniem, integrującym młodych naukowców z Politechniki Śląskiej z młodymi badaczami z innych krajów Europy jest CEEPUS Summer School dla  doktorantów z krajów Europy Centralnej (Szkoła Letnia organizowana w ramach programu międzynarodowego Central European Exchange Program for University Studiem z siedzibą w Wiedniu) oraz Eastern European Summer School dla doktorantów z krajów Europy Wschodniej  (przygotowywana w ramach specjalnego programu międzynarodowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Te Szkoły Letnie tradycyjnie rozpoczynają się w Sali Senatu Politechniki Śląskiej spotkaniem z Władzami Rektorskimi, a następnie -  spotkaniami z Władzami Dziekańskimi na Wydziale Elektrycznym oraz na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym. W kolejnych latach młodzi pracownicy nauki z różnych krajów Europy mieli możność zwiedzenia najciekawszych laboratoriów na Wydziałach: Elektrycznym, Mechanicznym-Technologicznym, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Matematyczno-Fizycznym, Górnictwa i Geologii oraz Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, jak też - Parku Technologicznego. Ukoronowaniem Szkół Letnich są Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD w Wiśle, gromadzące rokrocznie ponad 100 doktorantów oraz ponad 30-osobową grupę wybitnych Profesorów-Ekspertów z różnych krajów Europy: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Litwa, Rosja, Ukraina (Lwów, Kijów, Kremenczuk, Charków), oraz Białoruś (Mińsk, Brześć). Na Warsztatach reprezentowanych jest również ponad 30 wyższych uczelni technicznych w Polsce. Warsztaty cieszą się dobrą sławą i szerokim uznaniem w wielu krajach Europy. Objęte są patronatem: Institution of Engineering and Education IET w Londynie (która jest fundatorem Nagrody za najlepszy referat IET Best Paper Award) oraz Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki w Polsce.

Ciekawym przedsięwzięciem, będącym wynikiem współpracy Centre for Education in Mechatronics na Politechnice Śląskiej z Centre for Maritime Engineering Education na Akademii Morskiej w Gdyni, są „pływające konferencje” na żaglowcu „Dar Młodzieży” poświęcone promocji polskiej nauki i mechatroniki w krajach nadbałtyckich: Ryga, Oslo, Kłajpeda, a ostatnio również - w Herlingen w Holandii (we współpracy z FUJIFILM w Tilburgu).

W 2009 roku Centrum Edukacji w Mechatronice  powierzono przygotowanie i przewodniczenie sesji Mechatronika w ramach I Kongresu Elektryki Polskiej w Warszawie, organizowanego w 90 rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

Aktywność CEM przejawia się również we współpracy z wieloma czasopismami, biuletynami i informatorami zagranicznymi i krajowymi, podejmującymi tematykę kształcenia inżynierów z zakresu mechatroniki oraz wykazującymi żywe zainteresowanie działalnością Centrum Edukacji w Mechatronice na Politechnice Śląskiej, w tym: Global Journal of Engineering Education, World Transaction on Engineering and Technology Education, Przegląd Elektrotechniczny, Pomiary-Automatyka-Kontrola, Electronics and Telecomunications Quarterly, Wiadomości Elektrotechniczne, Nowa Elektrotechnika, Informator Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, Biuletyn Komitetu Elektrotechniki PAN, Biuletyn Politechniki Śląskiej oraz Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej.