Opis Kierunku

W 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło na listę kierunków dydaktycznych długo oczekiwany kierunek: Mechatronika, umożliwiając tym samym nadawanie stopnia inżyniera mechatronika
i magistra inżyniera mechatronika. Dało to asumpt do natychmiastowego wszczęcia prac przygotowawczych, prowadzących do jego jak najszybszego uruchomienia.

Przy tworzeniu siatki zajęć przyjęto następujące założenia programowe:

 • szeroka wiedza interdyscyplinarna (przedstawiony poniżej w postaci diagramu kształcenia interdyscyplinarnego) ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki i elektroniki,
 • wiodąca rola projektów inżynierskich oraz ćwiczeń laboratoryjnych (metodologia: Problem – Based Learning),
 • stały i systematyczny rozwój umiejętności prezentacji ustnej i pisemnej (communication skills),
 • możliwie szeroka implementacja technicznego języka angielskiego,
 • końcowy projekt inżynierski i magisterska praca dyplomowa oraz inżynierski egzamin dyplomowy, wykorzystujące wiedzę z całego zakresu studiów
  i prowadzące do możliwie najsilniejszej integracji wiedzy inżynierskiej, pozyskanej na studiach.

 

Założenia te stały się podstawą opracowania planów studiów dla studiów I i II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku mechatronika.

Aktualne plany studiów znajdziesz tutaj: Plan Studiów

 

Podział treści kształcenia na dyscypliny i semestry przedstawiono w sposób graficzny w postaci: Diagramu interdyscyplinarności kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Mechatronika:

Na diagramie przedstawiono nazwy realizowanych przedmiotów, umieszczone: w 7 kolumnach, związanych z istniejącymi wcześniej tradycyjnymi kierunkami kształcenia inżynierów:

 • kolumna 1: Elektrotechnika (ET),
 • kolumny 2 i 3: Automatyka (A) i Robotyka (R),
 • kolumna 4: Mechanika (M),
 • kolumna 5: Elektronika (E),
 • kolumna 6: Informatyka (I),
 • kolumna 7: Mechatronika (MT)

oraz w 7 wierszach, odpowiadających 7 kolejnym semestrom studiów.

 

Udział zajęć laboratoryjnych i projektowych (liczba godzin w tygodniu) na kolejnych semestrach obrazują kolejne wykresy:

Liczba godzin zajęć laboratoryjnych (tygodniowo) na kolejnych semestrach studiów I stopnia (inżynierskich)

Liczba godzin zajęć projektowych (tygodniowo) na kolejnych semestrach studiów I stopnia (inżynierskich)

Należy zwrócić uwagę na to, że zajęcia laboratoryjne i projektowe są obecne już na semestrach studiów I i II, a następnie liczba tych zajęć systematycznie wzrasta, osiągając, w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych, maksimum na V semestrze, a w odniesieniu do zajęć projektowych – na VII semestrze.