Statut KNM

STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MECHATRONIKÓW


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1.    Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Mechatroników i w dalszej części statutu zwane jest Kołem.
2.    Koło nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działa przy Katedrze Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
3.    Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
4.    Koło ma prawo używania znaków i pieczęci według zatwierdzonych przez siebie wzorców.
5.    Koło powołuje się na czas nieograniczony.
6.    Koło posiada własne logo oraz wzór pieczątki.

II.   ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA.

A. ZADANIA KOŁA:
1.    Pogłębianie wiedzy, umiejętności i zainteresowań z zakresu mechatroniki.
2.    Działania komunikacyjne poprzez użycie różnorakich środków: Internet, spotkania
informacyjne.
3.    Możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
4.    Integracja środowiska studenckiego.
5.    Opracowywanie materiałów naukowo-dydaktycznych związanych z tematem Koła.
6.    Utrzymywanie współpracy z innymi organizacjami i Kołami Naukowymi.
 
B. REALIZACJA ZADAŃ KOŁA:
1.    Studiowanie literatury dotyczącej zagadnień Koła.
2.    Organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wykładów oraz szkoleń o różnym charakterze.
3.    Nawiązywanie współpracy poprzez profesjonalny kontakt z firmami i instytucjami.
4.    Obserwacja i analiza rynku pracy w dziedzinie mechatroniki.
5.    Organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych.
6.    Pozostałe działania związane z realizacją zadań Koła.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA.

1.    Członkami mogą zostać studenci Politechniki Śląskiej oraz absolwenci, którzy wstąpili do Koła podczas okresu studiów.
2.    Członkowie mogą zostać przyjęci na podstawie:
-    złożonej pisemnej deklaracji,
-    decyzji Zarządu,
-    wpisu na listę członków.
3.    W pracach Koła mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami po wcześniejszej
akceptacji Zarządu. Osoby te zobowiązują się do przestrzegania statutu Koła.
4.    Członkowie mają prawo do:
-    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła oraz wszystkich innych
formach działalności,
-    uczestnictwa w głosowaniu w sprawach Koła,
-    zgłaszania propozycji i zmian w statucie,
-    korzystania z funduszy Koła na zasadach określonych przez Zarząd,
uzyskania potwierdzenia działalności w Kole,
-    zapoznawania się z pełną dokumentacją Koła.
5.    Członkowie Koła są zobowiązani do:
-    przestrzegania statutu i uchwał władz Koła,
-    aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,
-    terminowego regulowania składek członkowskich,
-    podnoszenia swojej wiedzy z zakresu mechatroniki,
-    terminowego wywiązywania się powierzonych zadań,
-    dbania i promowania dobrego imienia Koła.

6.    Utrata członkostwa może nastąpić w przypadku:
-    ' pisemnej rezygnacji,
-    wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w wyniku działania na szkodę Koła.

IV. WŁADZE KOŁA.

1.    Władze Koła stanowią:
-    Walne Zgromadzenie Członków Koła,
-    Zarząd.
2.    Walne Zgromadzenie:
-    tworzone jest przez wszystkich członków Koła,
-    jest najwyższą władzą Koła,
-    jest zwoływane przez Zarząd, nie rzadziej niż raz na semestr,
-    powołuje Zarząd na okres jednego roku przy wymaganej większości,
-    podejmuje decyzję o zmianach w statucie i o rozwiązaniu Koła,
-    przyjmuje sprawozdania Zarządu,
-    uchwala program działalności Koła na rok.
3.    Zarząd składa się z:
-    Prezesa,
-    Sekretarza.
4.    W przypadku równego rozkładu głosów decydujący głos ma Prezes.,
5.    Zarząd:
-    kieruje działalnością Koła,
-    prowadzi dokumentację Koła,
-    reprezentuje na zewnątrz Koło,
-    jest zobowiązany do składania sprawozdania z działalności,
-    podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków,
-    podejmuje wszelkie inne decyzje związane z działalnością statutową Koła.

V. OPIEKUN KOŁA.


1.    Sprawuje bezpośredni nadzór nad całokształtem działalności Koła.
2.    Powoływany jest przez władze Uczelni.
3.    Opiekun pomaga przy realizacji zadań Koła.

VI. MAJĄTEK KOŁA.

1. Majątek Koła może być finansowany z:   
-    dotacji w wysokości uzgodnionej z władzami Uczelni,
-    darowizn od osób fizycznych i prawnych,
-    innych źródeł.
2. Majątek Koła składa się ze środków finansowych oraz rzeczy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.    Statut wchodzi z dniem wpisu do rejestru Kół Naukowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
2.    Rozwiązanie Koła a także zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Koła w większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Koła.